Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή μας συμμορφώνεται

στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

που θέτει η Οδηγία 95/46 ΕΚ όπως και ο νέος Κανονισμός

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.